Öngyilkosság? Ezt gondold át.

Utolsó kommentek

  • makutsi: @Fejben Futó: Milyen zenekar, és hol? (2021.06.14. 08:06) A nyilas páter
  • Iván Gábor IGe: Apologetika végső bukása logikailag 2020. június 24. - IGe • Azaz az apologéták egyáltalán nem észszerűek, nem is értelmesek, hanem pont az ellentettjei. Irracionálisak és illogikusak (esztelenek... (2020.07.04. 11:41) Vádak a kereszténységgel szemben
  • TanBá: Apologetika lefordítva hitkomisszárság Nem kellenek itt a görög főIstenekre (Apollonra) hajazó hangzatos elnevezések. Az apologetika lefordítva JahveZsidóSátánIsten iránti hitkomisszárságot jelent.... (2019.04.14. 10:53) Ma Mária, régen a Fityma ünnepe
  • Mária Kulybus: Én ateltem hasonló esetet mint Anelise pszichológiai értelemben nem vagyok jól bár az én esetemben van előzmény és ez uldoztetes. (2018.05.17. 21:47) Az egész világon nő a démoni befolyás a Vatikán szerint
  • $pi$: "Annak a létezőnek, amelynek a gondolatainkon kívüli létezése lényegi tulajdonsága, a valóságban öröktől fogva létezőnek kell lennie" Rengeteg apró csúsztatás segítségével jutunk el oda, hogy egy n... (2018.02.09. 06:57) Isten léte – észérvekkel
  • Utolsó 20

Egyházi átok alá kerültek a XXI. században

2013.03.23. 18:13, Katekéta

A kiközösítéssel kapcsolatban nagyon sok homályos elképzelés létezik, nem csupán a laikusok, de sok hívő sem tudja pontosan, hogyan is lehet egyházi átok alá kerülni, valamint ez mit jelent. Olyasmit is olvastam egy hazai református dékán blogjában, hogy szerinte minden protestáns hívő átok alatt van a katolikusok szerint, de ez egy teljes tévedés. Az viszont igaz, hogy a XXI. században is előfordul kiközösítés, amely egy egyházjogi aktus, és bizony mindig súlyos tettek következményei...

Legelőször is tisztáznunk kell, hogy mit értünk átok alatt. A köznyelv rontó mágiát nevez átoknak, ezért mindenképpen gonoszságként tekint rá. Éppen ezért nem is használjuk ezt a kifejezést: kánonjogilag ugyanis kiközösítésről (excommunicatióról) van szó, nem valamiféle átkozódásról. Ez kevésbé egy papi csoport által elmondott imacsokor, mint inkább egy egyházjogi dokumentum, ezért semmiképpen sem olyan, mint egy ráolvasás.

Az átok eredetileg rossz kívánság valami felé. Az ördögűzés is átok, amelynél a démont támadja a pap, ezért léteznek indokolt és nem negatív értelmű átkok. Természetesen többségük káromlás, mely gyűlöletből fakadóan halálos bűn is lehet, a mágiagyakorlás pedig eleve okkultizmus és tilos, éppen ezért a jósnőnél kért átok vagy átoklevétel egy katolikus számára elfogadhatatlan. Elég tehát tudni, hogy az egyházi átok (vagyis anatéma) valójában meglehetősen pongyola kifejezés, sőt félreérthető is, ezért használjuk a szabályos kiközösítés formulát.

A kiközösítés nem egy végleges dolog, amely azt fejezné ki, hogy valaki biztosan elkárhozik, egyáltalán nem! Gyógyító erejű büntetés, melynek célja, hogy az egyén visszataláljon a helyes útra még rendkívül súlyos bűnök elkövetése után is. A kiközösített személy az Egyház belső kegyelméből kerül ki, de nem szűnik meg Isten gyermekének lenni. A földi egyházból kikerül, de az Egyház külső közösségében benne marad, mert az Egyház valamennyi hívő közösségét jelenti Krisztus misztikus teste által. Tehát a Katolikus Egyház a kiközösítés kimondásával nem azt állítja, hogy az egyén pokolra jut vagy javíthatatlan gonosztevő lenne, hanem végső eszközként kijelenti, hogy efféle nézetek terjesztésével kizárja magát abból a belső kegyelemből, mely a tagságot jelenti.

A kiközösített személy részt vehet például a szentmisén mint néző, de természetesen nem áldozhat, nem végezhet liturgikus cselekményeket. Ez egy nem hívő számára nyilván nem tűnik súlyos ítéletnek, de spirituális síkon értelmezve ennél keményebb nem is lehetne. Célját valóban csak hívő embereknél érheti el, akik már megélték azt a közösséget, amelyet a hitben megélt Egyház adhat, s nyilván vágyakoznak majd arra, hogy újra tagjai legyenek. Azt, aki életében nem járt templomban, nyilván sosem fogja kiközösíteni az Egyház, hiszen be sem lépett földi tagjai közé.

A büntetésnek két fajtája létezik: van, mikor a Szentszék egyházi bírósági eljárás keretében mondja ki, de gyakrabb az önmagától beálló kiközösítés. Ennél nincsen egyházjogi eljárás sem, hanem bizonyos cselekmények esetében önmagától kiközösítésbe esik valaki. Ilyen, ha a pap megszegi a gyónási titkot vagy akár az egyetlen áldozópap által föl nem oldható, Szentszéknek fenntartott bűn elkövetése esetén is ebbe esünk. Szintén önmagától beáll a kiközösítés, ha egy orvos tiltott abortuszt végez (kizárólag az anya kérésére, nem egészségügyi okokból) vagy egy tudós az őssejtkutatáshoz emberi embriókat pusztít el. Nem jellemző, hogy ilyesmi történne, de előfordulhat. A katolikus bűnhierarchiájáról korábban írtam már.

A kiközösített személy nem tud szentelményeket, szentségeket fölvenni. Ez azt jelenti például, hogy a bűnbánat szentségét sem veheti föl, így gyónása érvénytelen lesz, halálos bűnben marad. A lelki üdve érdekében ezért mihamarabb rendezni kell az állapotát, hogy újra gyónhasson. Mivel például a temetés is szentelmény, így katolikus temettetést sem kaphat. A Szentszék által kimondott excommunicatio természetesen gyakran egyházi személyek esetében merülhet föl, például szerzetesek, papok kerülhetnek ilyen helyzetbe. Mivel az egyházi rend karakterszentség s ekképp eltörölhetetlen léleknyomot hagy, ők továbbra is papok maradnak (örökké), de nem vehetnek részt az egyházi életben, szabályosan nem misézhetnek, nem élhetnek továbbá papi jogaikkal.

Kiket sújtottak egyházi átokkal?

XII. Piusz pápa azt rendelte, hogy a kommunizmus képviselőit, a papok és hívők millióinak haláláért felelős politikai ideológia terjesztőit ki kell közösíteni. Ennek hatására a következő pápa, XXIII. János például kiközösítette a marxista-leninista kubai diktátort, Fidel Castrót, aki országában erőteljesen harcolt a vallás terjedése ellen. De például szintén egy XX. századi jezsuita szerzetest is kiközösítettek, mert tévtanításokat fogalmazott meg, sőt szembeszállt az ismert tanokkal. Meg kell érteni, hogy önmagában a különvélemény még papok között sem tiltott: akadnak olyan atyák is, akik például a démonok létezését nem ismerik el. Nyilván olyanok is vannak, akik nem csak az Egyházat kritizálják, de egyes teológiai kérdésekben sem értenek egyet vele mint magánember.

Papként viszont a megváltoztathatatlan és igazként elfogadott hitelveket el kell fogadniuk. Nincsen ezekből nagyon sok, a katolikusok elég sok lehetőséget adnak a vitára, elveink jelentős része a valószínű, valószínűbb, kevésbé valószínű és hasonló kategóriák egyikébe esik. De például dogma, hogy Isten teremtette a világot. Aki ezt tagadja, nem lehet katolikus.

Az említett jezsuita atya, Leonard Feeney sem azért került e súlyos büntetésbe, mert mást gondolt, hanem mert annak terjesztésével botrányt okozott. Ha egy pap például elbizonytalanodik a hitében, ettől nem lesz szörnyű ember. Remélhetőleg sikerül visszatalálnia. De ha ezt a közösségének elmondja, sőt megkérdőjelez hitigazságokat például misézés közben, akkor botrányt okoz. Itt is hasonló volt a helyzet: a jezsuita szerzetes megkérdőjelezte a vágykeresztség (mikor valaki meg szeretne keresztelkedni, de nem sikerül, mégis üdvözülhet, mert volt rá vágya) vagy épp a vérkeresztség (mikor valaki bár nincsen megkeresztelve, életét adja a keresztény hitért, s így a mennybe juthat) létezését. Szerinte csak az üdvözülhet, akit megkereszteltek, de valódi, érvényes keresztségnek kell történnie, ezek pedig nem léteznek. A kiközösítés oka még nem is ez a véleménye, hanem a tiszteletlen, vitától elzárkózó álláspontja lehetett: mivel többszöri hívásra sem jelent meg a pápa színe előtt, kiközösítették.

A II. Vatikáni Zsinatot elutasító Szent X. Pius Papi Testvériségről, illetve holokauszttagadással is megvádolt alapítójáról a későbbiekben egy külön bejegyzésben szólok majd néhány szót.

Kiközösített emberek a XXI. században

2000 óta is előfordult néhányszor, ha nem is sokszor, hogy valakit anatémával sújtottak.

Marek Bożek lengyel atya esetében az egyházszakítás bűne merült föl. Többször megtagadta az érsekség utasításainak végrehajtását, támogatta a papi házasodást, sőt rendszeresen fölszólalt annak érdekében, hogy nők is lehessenek papok. Végül már annyira elszakadt az egyházi tanítástól és annyira figyelmen kívül hagyta elöljárói véleményét (engedély nélkül másik plébániára ment, mert szerinte az ottani hívőknek nagyobb szükségük volt rá), hogy nem maradt más út, csak a kiközösítés. Azóta egykori plébániáját nonprofit alapítványi keretekben működteti. A magukat katolikus papnőknek nevező közösség dicsérte őt, sőt prófétának nevezte... Az egyik kiközösített személy egyébként szintén egy ilyen önjelölt francia női pap, Genevieve Beney vagy az osztrák Christine Mayr-Lumetzberger és követői.

A Puerto Ricó-i Edwin Gonzalez Concepcion és hívői ennél is elképesztőbb tanokért vívták ki az Egyház alakját: azt állította a férfi, hogy ő II. János Pál pápa reinkarnációja. Már csak azért is eretnek nézet ez, mert hitünk szerint a pápa nem fog új testbe születni, de már önmagában is kegyeletsértő ilyesmit híresztelni.

Az Európán kívüli kultúrákban sokszor nem sikerül maradéktalanul a katolikus hitre való átállás. Például egyes afrikai plébániákon külön vatikáni engedéllyel eltérnek a hagyományos szentmise menetétől, olyan is előfordul, hogy a helyiek még korábbi vallásuk egyes rítusait is megismétlik, sőt rendszeresen ördögöt űznek annak ellenére, hogy ezen szokásaik szemben állnak a katolikus hittel. Hasonló lehet a helyzet a namíbiai Gert Petrus atyával, aki iszákossága mellett boszorkányságot végzett. Nem középkori dolgokra kell gondolni: az atya 2004 óta olyan kijelentéseket tett, melyek nyomán fölmerült, hogy az ép eszével is gondok lehetnek. Azt állította, hogy boszorkányságokkal támadnak rá, szabálytalan ördögűzéseket végeztetett el (állítása szerint démon szállta meg a templomot, de ő azt tűzbe vetve megölte).

Nagy médiavisszhangot kapott (jóllehet nem Magyarországon) és elgondolkodtató Margaret McBride nővér esete. Az ő története jó példája az orvosi etika és a vallásos meggyőződés közti látszólagos polémiára: egy katolikus kórházban segédkezett terhességmegszakítás elvégzésében, ami a gyilkosságot tiltó parancsolat megsértése. A helyzet rendkívül bonyolult volt: egy 27 éves ötgyermekes anya tizenegy hetes terhesként került a kórházba, ahol primér pulmonális hypertóniát állapítottak meg nála. Ez egy ismeretlen okú betegség, melyben a tüdő vérnyomása megnő. A gyermek megszülésével az anya veszélyeztette volna az életét, sőt orvosilag szinte biztosra vehető volt a halála. Margaret nővér az etikai bizottság tagjaként megszavazta a terhességmegszakítást, amely ilyen esetekben a katolikusok számára is elvégezhető. Azonban a kérdés nem ilyen egyszerű: az Egyház megkülönböztet közvetlen és közvetett művi terhességmegszakítást. Mindaddig, míg az anya életmentése a cél, de ebbe belehalhat a magzat, az eljárás engedélyezett (ez tipikusan a duplex effectus erkölcsteológiai helyzet). A közvetlen abortusz egyetlen célja viszont a magzat életének kioltása. Jelen esetben a helyi püspök jelezte a nővérnek, hogy az eljárása szerinte közvetlen volt, ezért latæ sententiæ módon automatikusan beállt a kiközösítés. A vita természetesen fellángolt, de itt vélhetően egy félreértésről volt szó. A cél az anya életének megmentése volt, így a kiközösítés alkalmasint meg sem történt. Egy évvel később, 2011 decemberében deklarálták is, hogy Margaret nővér nincsen kiközösítés hatása alatt, tehát bár őt több forrás így tünteti föl, valójában az Egyház tagja maradt.

Talán a legérdekesebb és legtöbb visszhangot kapott eset egy zambiai érseké, Emmanuel Milingo püspöké, aki pápai engedély nélkül nős embereket kezdett pappá szentelni. A püspök nős papságot szeretett volna, ezért 2004-ben négy házas férfit pappá, négy másikat pedig püspökké nevezett ki. Áldozópapok (és egyébként 35 évnél fiatalabb diakónusok) esetében csak egyházfegyelmi előírás a nőtlenség, de püspökök esetében ennél is többről van szó, hiszen bibliai alapokon egyenesen tiltott, hogy nős ember püspök legyen. Az ortodoxoknál például a papszentelés előtt kötött házasság nem akadálya a pappá válásnak, de házas ember természetesen nem lehet püspök. Milingo tette ezért is különösen érzékeny téma: nemcsak papokat, de egyenesen püspököket szentelt, holott ez önmagában is alapvető hittételt sértő cselekmény, de többszörösen is figyelmen kívül hagy jelentős fegyelmi előírásokat is (hiszen a püspökszenteléshez önmagában is szükség van szentszéki engedélyre).

Ezek a szentelések kanonikusan érvénytelenek, így a személyek a valóságban nem lettek papok, illetve püspökök. Milingo nyugalmazott püspökké vált, tettével automatikusan kiközösítésbe került, ami ma sem szűnt meg. Maga is elvett egy nőt, végül pedig többszöri kérés után elutazott a Vatikánba. XVI. Benedek pápa karizmája nagy hatást gyakorolt rá, mert hazautazása után különvált feleségétől, aki telekürtölte a sajtót, hogy a Vatikában lépve a pápai állam titkosszolgálata őket elválasztotta egymástól, s a püspök biztos fenyegetés hatására mondott le a házasságról. Végül kiderült, hogy ebből nem sok lehet igazság, mert a kapcsolatot folytatták, Milingo pedig a kifejezett tiltás ellenére egy kenyai nős férfit is püspökké szentelt.

Az Egyház különösen szenved, mikor papjai ennyire méltatlanná válnak a reverendára, és nem belső munkájukkal igyekeznek elérni a szájízüknek megfelelő reformokat, hanem zavart keltenek a hívők között súlyosan szabálytalan viselkedésükkel. A megosztottság, melyet az efféle személyek tettei okoznak, rendkívüli károkat okoznak a hívők életében is, hiszen mind ki vagyunk téve a támadásoknak, mikor egyes papok botrányokat okoznak. Szerencsére ezek aránya nagyon alacsony, mégis a többség a papokat helytelenül Istennel azonosítja, elvárja makulátlanságukat. Ezt a terhet nem mind tudják jól viselni, s vannak (mint a fenti példákból is látjuk), hogy hitünkön lévők is megroppannak a súlyok alatt. Akinél még van rá esély, azoknál őszintén reméljük, hogy visszatérnek a pápai fennhatóság alá, s az Apostoli Szentszék visszafogadja őket. Akik pedig megátalkodtak a katolikus hit megtagadásában, remélhetőleg a mennyei bíró előtt olyan utakon, melyeket itt a földön nem ismerünk, de mégis megbocsátást nyernek majd.

45 komment

Címkék: katolicizmus kiközösítés kánonjog


A bejegyzés trackback címe:

https://apologetika.blog.hu/api/trackback/id/tr975164334

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

tundrazuzmo (törölt) 2013.03.24. 20:45:58

A blogíró súlyosan tudatlan és ferdít. A katolikus felekezet kiközösítési gyakorlatát mutatja be, és reklámozza felekezete hamis gyakorlatait (cölibátus)

A reformátusokkal kapcsolatban kimondott tridenti átkokat pedig mikor vonták vissza? Csak érdekel, hogy miért is téved a református dékán?

Katekéta 2013.03.24. 20:47:06

Ismét megállapítja egy református, hogy egy katolikus tudatlan a katolikus dogmatikában és kánonjogban.

Blogin · http://apologetika.blog.hu 2013.03.24. 20:51:44

A hozzászóló internetes tudástárhoz való hozzájárulása kimerült kettő darab ezeréves vicc bemásolásában 2007-ben: tundrazuzmo.blog.hu

Nem lehet hamis a katolikus gyakorlat, mivel az a katolikus gyakorlat. Nem a keresztényeknek kötelező, hanem a katolikusoknak, akik ezt maguk vállalják. Az apácát megszöktető és megbecstelenítő Luther és a szodómiáért elítélt Kálvin követőjének véleményére itt senki sem kíváncsi.

tundrazuzmo (törölt) 2013.03.24. 23:21:51

@Blogin: "Az apácát megszöktető és megbecstelenítő Luther és a szodómiáért elítélt Kálvin követőjének véleményére itt senki sem kíváncsi."

Legalább egy ezreléknyi bizonyítékod is van ezekre, vagy csak mocskolódsz?

Érdekes, hogy én ezeket a "történeteket" még nem hallottam, ellenben a katolikus papság viselt dolgaival könyvtárakat lehet teleírni. Nálam okosabb emberek ezt meg is tették. Nem kellene talán a pedofilokat, és az őket bújtató püspököket és bíborosokat kiátkozni?

Akkor elhinném a mellébeszélést arról, hogy a felekezetedben ezek a bűnök kisebbségben vannak. "Vessétek ki magatok közül a gonoszt" - mondta valahol valaki...

Aquincum 2013.03.25. 09:58:35

Ez a cikk ijesztő tükre a római katolikus egyház ellentmondásainak. Lehetetlenség ennek az egyháznak a sok évszázados bűneit, gyilkosságait, igazságtalanságait megmagyarázni a tévtanok és a pápai tévedhetetlenség béklyóiban vergődve. Természetesen ezzel nem akarom megbántani a papság tisztaságra törekvő, jóindulatú tagjait.

Katekéta 2013.03.25. 10:01:38

Szerintem a támadások ellentmondásosak, mert például a nyakunkba varrják az inkvizíciót, amelynél állami bíróságok ítélkeztek, elfelejtve, hogy az emberek az inkvizíció bíróságát választották, mivel ott volt ügyvéd messze megelőzve a korát. Erről írok is majd, de például a Rubiconon lehet tájékozódni.

A tévtanokról nem tudunk vitatkozni, mert a katolikus teológia mérsékelt ismerőjeként nem látok semmilyen összeegyeztethetetlenséget, különösen úgy, hogy mi katolikusok katolikusok vagyunk, tehát önmagunkkal eléggé nehéz összeegyeztethetetlennek lennünk.

Harmadrészt pedig a kedves hozzászóló bizonyára nem tudja, mi a pápai tévedhetetlenség, merthogy a valóságban a pápa tévedhet és többször tévedett is (a Katolikus Katekizmus szerint!). Tehát ismét katolikus teológiából oktat ki valaki anélkül, hogy tudná, pontosan mire vonatkozik például az ex cathedra tévedhetetlenség tana.

Aquincum 2013.03.25. 10:10:35

Le kéne szállni a magas lóról. A pápai tévedhetetlenség arra vonatkozik, amikor a pápa hitkérdésekben nyilatkozik. Legalábbis utólag erre finomították ezt a tant az elképesztő ballépések után. Persze, a helyzetet ez sem menti. Az összeegyeztethetőség kérdéséről másik hozzászóló írt.

Katekéta 2013.03.25. 10:12:59

Nincsen semmilyen magas ló. A pápai tévedhetetlenség csak ex cathedra kijelentésekre vonatkozik (és ezen belül is csak erkölcsi és hitbeli kérdésekre), s alig van a pápáknak efféle kijelentésük. Sosem volt ez a kör szűkítve, már a II. Vatikáni Zsinat is így hozta be a kánonjogba.

Megértem, ha Önnek a katolikusok egyházjoga vagy hittételei nem tetszenek, de mint katolikus, nekem ezek természetesek. Ha Önnek nem, nyilván Ön nem katolikus. Semmi baj, én nem hiszek a térítésben, úgyhogy békében válnak el útjaink. Azt viszont nem értem, miért jön ide, és sért meg a vallásomban. Én ebben hiszek, Ön másban vagy épp semmiben. A döntés önkéntes, hála Istennek.

Aquincum 2013.03.25. 10:16:54

Az inkvizíciós ítéleteknél ott sem volt az egyház, igaz?:) A boszorkányégetésekhez semmi köze nem volt.;) A totálisan értelmetlen, idióta keresztesháborúkról még csak nem is hallottak? Nem is a katolikus egyház áldotta meg a hadba indulókat.. Sorolhatnám. Hát igen, ezekkel nehéz szembenézni.

Aquincum 2013.03.25. 10:22:45

Bocsánat, nem akartam megbántani. Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni a rendszer, a római katolikus egyház problémáit. Emberek alkotják, a maguk bűneivel. Nem árt ezzel tisztába lenni. A múlt meg "ahogy volt, úgy volt" (Zorán).

Katekéta 2013.03.25. 10:28:08

Nem nehéz szembenézni, azt gondolom, hogy a középkor egészen más világ volt, s az Egyház a reneszánszra érte el erkölcsi mélypontját, melynél szükséges volt a megújhodás. Prohászka Ottokár szavaival élve rothadt az Egyház, de én úgy látom, hogy a szkizma pofonja megigazította, sőt kipurgálta a hibák jelentős részét.

Egyébként biztosan tudja, hogy három inkvizíció volt, s ezeknél nem egyházi bíróság működött, hanem állami. Az egyház mindig kérte a halálbüntetés eltörlését, de ezt gyakran nem vették figyelembe. Azt is biztosan tudja, hogy például a reformátusok inkvizíciója során katolikusok ezreit gyilkolták le. De én nem tartom ezért felelősnek sem egyházukat, sem hívőiket. Remélem, ők sem minket.

A kommunizmus éveiben mélyen az emberekbe verték a túlzásokat, melyeket most Ön is hisz. A keresztes háborúk mindegyike védekező háború volt, melyek léte nélkül most nem Ön írogatna itt, hanem egy muzulmán.

II. János Pál pápa 25-ször kért elnézést az Egyház történelmi bűneiért, ezzel mi vezetünk a világvallások között bocsánatkérésben. Én ezt még eltúlzottnak is tartom. A XX. században hárommilliónál is több keresztényt öltek meg a hite miatt, mégis a mai napig minket támadnak középkori vádakkal.

Az inkvizíciót a többség maga választotta, mert az akkori jogrendben eleve nem volt ügyvéd, az Egyház viszont biztosított. A büntetések a legritkább esetben voltak halálosak, de valóban, összesen néhány ezer (!) esetben az állami bíróság (!) halálbüntetést szabott ki. Azt gondolom, minden esetben, amikor csak lehet, felmentő ítéletet kell hozni. Azt is gondolom, hogy a halálbüntetés elfogadhatatlan. Egyházunk is így véli.

Amikor inkvizícióról beszélnek, főleg a spanyolra gondolnak, ahol valóban rengeteg visszaélés volt. Én nem tudok már ennyi idő után mit tenni, hogy őszinte legyek, azt sem tudom, pontosan hányan követtek le valóban bűnöket. Az tény, hogy egykoron minden törvénysértésnek súlyos következményei voltak (például a lopásnak kézlevágás), és mégsem hibáztatja senki az állami szerveket, mert egykoron barbár módon jártak el.

Nem tagadom el az Egyház történelmi bűneit, hiszen a pápa sem tette ezt, de a felnagyítása ellen küzdök. Írni fogok egy cikket erről, ahol részletesebben kifejtem, hogyan zajlott egy kivizsgálás (mely korát megelőzve a vádlott meghallgatásával és ügyvédjének érvelésével együtt működött, sőt a meggyónás esetében automatikusan felmentéssel zárult), és nem fogom elhallgatni a túlkapásokat sem, ahogy eddig is írtam a kellemetlen részletekről is.

Jelenleg ötpercenként megölnek egy keresztényt a hite miatt. Ez a mai valóság. Remélem, ez ellen is fölemeli a szavát.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.26. 15:26:23

A pápátok nyilatkozhat annyit amennyit akar!
Senkit sem érdekel!
EGY VETÉLŐ, VÉRZŐ ANYA SEM HALLHAT MEG AZ EGYHÁZATOK HÜLYESÉGE MIATT.

Semmivel sem vagytok különbek a szektáknál!Orvosi témákba szóltok bele, a hit nevében, károgtok kéretlenül!

Prohászka Ottokárrról meg tudjuk, hogy egy bűnös, szemétláda, náci volt.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.26. 15:26:52

A pápátok nyilatkozhat annyit amennyit akar!
Senkit sem érdekel!
EGY VETÉLŐ, VÉRZŐ ANYA SEM HALLHAT MEG AZ EGYHÁZATOK HÜLYESÉGE MIATT.

Semmivel sem vagytok különbek a szektáknál!Orvosi témákba szóltok bele, a hit nevében, károgtok kéretlenül!

Prohászka Ottokárrról meg tudjuk, hogy egy bűnös, szemétláda, náci volt.

Katekéta 2013.03.26. 19:11:56

Mint írtam is több helyen (de biztos Ön is tudja, hiszen becstelenség lenne olyasmiről nyilatkozni, amiről nem tud): a művi terhességmegszakítás engedélyezett közvetett módon, tehát ha a cél az anya életének megmentése (a duplex effectus erkölcsteológiai elve alapján). A meghalás egy L.

Nem orvosi témákba szólunk bele, hanem erkölcsi kérdésekben van véleményünk. Nem kötelező másokra nézve, de az Egyház tagjainak természetesen az.

Prohászka nem volt náci. Ön viszont nem normális, legalábbis a kulturális ámokfutás alapján, melyet a különböző posztoknál tesz boszorkány néven.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.26. 20:34:34

@Katekéta:
Én meg azt gondolom, hogy ezzel a kenetteljes szöveggel igyekszik kendőzni az agresszióját a nem hívők felé.
Prohászka gusztustalanul antiszemita volt.
Az nem zavarja,hogy a maga hite a zsidók bibliáján alapszik?
Egyébként
nem értem.Mi a baj a boszorkány névvel?
Talán eszébe juttattam az egyháza által elkövetett ámokfutást, amit a hit nevében műveltek?
Ki kérte erkölcsi kérdésekben a véleményeteket?Az állami iskolák kérték?

Katekéta 2013.03.27. 12:03:05

Aki antiszemita, az nem lesz ettől még náci. A hitem nem a zsidók bibliáján, hanem a Szent Biblián alapszik, egyébként a katolicizmus újszövetségi vallás.

Az Egyházam nem követett el ámokfutásokat. A II. Frigyes által a katharok elleni ámokfutás (ők bűnnek tekintették a házasságot, ez az eretnek nézet pedig többük császár általi meggyilkolásához vezetett) ellen hozta létre az egyház az inkvizíciós pereket, melyekben volt (a korát jóval megelőzően!) védőügyvédje minden vádlottnak. Halálos ítéletet csak állami bíróság mondhatott ki, melyek ellen az egyházi bíróság mindig kegyelmi kérvényt adott be. Nyilván ezeket is tudja, ha véleményt alkot.

Erkölcs kérdésében mi, hívők kérjük az Egyház véleményét. Nekem mérce, és ehhez jogom van.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 13:58:54

Tipikus mosom kezeimet.
Nekem a maguk erkölcsi mércéje nem mérvadó, nem kell alkalmazkodnom hozzá.
Tiszteljék bőszen az újfasisztákat, antiszemitákat.
2000 éve próbálnak uralkodni a népek felett, lejárt az idejük, egyszer meglakolnak minden bűnért.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 14:13:12

"Elfelejtett" válaszolni a kérdésemre:
Mi a baja a nevemmel?

Ezek szerint ma is tovább él a Malleus maleficarum szelleme.
Ártalamas ilyen hülyeségeket terjeszteni.
Ördögűzés a XXI.-ik században te jóég, éppen ezért nem kell az iskolákban a hitoktatás, ennyi idiótizmust, amit a katolikusok összehordanak szégyen lenne beengedni az iskolákba.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 14:16:26

"Az egyik kiközösített személy egyébként szintén egy ilyen önjelölt francia női pap, Genevieve Beney vagy az osztrák Christine Mayr-Lumetzberger és követői."

Mert nők!Na az ilyen hit, amely nem biztosít egyenlő bánásmódot a NŐ-nek és férfinak, az az üldözendő, kiközösítendő!

Izigpin (törölt) 2013.03.27. 14:33:47

@Salemi boszorkány: maga súlyos beteg, és orvosra is, papra (rabbira?) is szüksége lenne. Undorító, ahogy ömlik magából a rosszindulat, a düh, a gonoszság. Menjen inkább, kommenteljen valami liberális oldalon, ahol az elvtársai tanyáznak és ne szórja itt is szét szellemének ürülékét.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 14:59:33

Izigpin 0 bejegyzést írt és 1 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

2013.03.27. óta tag.

Ezért a beszólásért érdemes volt más néven regisztrálni.:)

Izigpin (törölt) 2013.03.27. 15:01:25

@Salemi boszorkány: miért, csak a magafajta gyűlölködhet, a keresztény csak szerethet és tűrhet, úgy-e?! Amúgy látom, tapad a kommentekre... gondolkodjon el azon, hogy mihamarabb meglátogatja az orvost, még segíthet :-)))

Izigpin (törölt) 2013.03.27. 15:02:38

@Salemi boszorkány: én valóban most regisztráltam. Ez a megjegyzésed is csak rámutat arra, hogy tényleg orvoshoz kéne menned :-)))

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 15:04:45

"298 - Szent Korona Rádió - Társalgó / Budaházyszentkoronaradio.com › Index › Műsorok - Tárolt változat
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
2008.05.02. – 03:37 Izigpin Izrael megveszi Magyarországot, a zsidók felvásárolják hazánkat, minden zsidókézben van, zsidók hazánk vízkészletére ..."

Ez maga volt?

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 15:05:39

Úgy látom, hogy magának nagyon súlyos gondjai vannak!

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 15:08:05

"miért, csak a magafajta gyűlölködhet, a keresztény csak szerethet és tűrhet, úgy-e?"

Ezt hirdetik magukról.

Izigpin (törölt) 2013.03.27. 15:16:11

@Salemi boszorkány: rögtön gondoltam, hogy maga csakis a gyűlölet népéhez tartozhat, minden megnyilvánulásuk egyforma, bérrettegő "nácifóbiás" lelki nyomorultak. Ennyi elég is volt magából, minden megmozdulása, reakciója beleiilik a tanulmányba, amit készítek, köszönöm a közreműködését :-)

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 15:19:06

@Izigpin:
Tanulmányt, maga:))))
Mi az, hogy a gyűlölet népe?

Izigpin (törölt) 2013.03.27. 15:21:06

@Salemi boszorkány: súlyos gondjaim vannak a magához hasonló mentalitású emberekkel, ezt nem tagadom. Mondja csak, kedveském, maga mennyit kap azért, hogy egy római katolikus blogot figyel és provokál? De gyorsan eljutott a Szent Korona rádióig, látom, van rutin. Egyébként nem én voltam, mert nem vagyok jóban a Szentkoronásokkal :-) Amúgy azt, hogy Izrael fel akarja vásárolni Magyarországot, azt Perez mondta, talán őt kérje számon :-)

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 15:27:38

@Izigpin:
Maguknál mennyit fizetnek a pápai besúgóknak?

Egyébként árulja már el, hogy milyen szert tol magába, azért mert annyi hülyeséget hord itt össze.

Állítsuk meg a ......... 2013.03.27. 15:33:35

@Izigpin:
A pápai besúgóknak mennyit fizetnek?

Árulja már el, hogy milyen szert tol magába, mert ennyi hülyeséget csak valami tudatmódosító hatására szülhet.

Felagund 2013.04.02. 11:20:58

Hogy visszatérjek némileg a topichoz az értelmetlen trollkodás után:

Sose értettem, hogy hogy is van az egyház viszonya a mágiával (okkultizmussal, ezotériával, a jóégtudja mivel).

A Biblia alapján (nem explicite, ugyebár), a mágia tiltott dolog. Ezzel azonban voltaképpen "bizonyítva" van a létezése. De ha létezik, akkor meg hogyan létezhet ha csak nem Istentől? Ha meg Istentől, akkor miért tiltott?

Szóval nem értem én ezt...

Katekéta 2013.04.02. 13:32:02

@Felagund: Nem tagadja a mágia létezését, mert van rá utalás a Bibliában, de épp a Szentírás alapján tiltja az okkultizmust (érdekesség, hogy nem az szerepel a Bibliában, hogy például nem létezhet jóslás, hanem az, hogy tilos jósolni, jóshoz menni).

A tudhatatlan tudása általában démoni hatalom. Természetesen nem kizárólag negatív dolog lehet (például a próféták a Szentlélek kegyelméből tudhatnak előre dolgokat), de jellemzően az ördög játékszere. Egyéni életünkre tekintve a kíváncsiságunk kiszolgálása (hogy mi lesz velünk) gyakorlatilag az isteni jogkörbe való befurakodási vágy, a zárt ajtók felfeszegetése. Ahogyan a kisgyermeknek is meg lehet tiltani, hogy ne nyissa ki az éles késeket tartalmazó fiókot, ugyanúgy figyelmeztet az Atya, hogy ne foglalkozz szellemidézéssel és más olyasféle rejtett mágiával, mely veszélyt jelent.

A mágia katolikus szempontból bűn a vallásosság erénye ellen, mi erkölcsileg hamis istentiszteletnek (az Isten nem valódi tiszteletének) tartjuk. A fekete mágia súlyos bűn (alapvetően boszorkányságnak szokták nevezni a jóslást és jövendölést, a spiritizmust stb.).

Felagund 2013.04.02. 13:35:09

@Katekéta: Aha, szóval a mágia léte nincs megkérdőjelezve. De akkor a kérdés az, hogy ha az Úr alkotott ilyen módszereket is a világ befolyásolására, akkor ugyan miért nem szabad használni? Miért létezik valami (valami eléggé hatalmas és hatékony, amely szemlátomást halandó emberek is képesek megtanulni), amit aztán defaultból nem szabad használni?
Ez távol esik a logikustól...

(Mert még ha azt mondanánk, hogy ostoba babonaság, az ugyan kicsit ironikus volna, de még mindig logikusabb)

Katekéta 2013.04.02. 13:40:12

@Felagund: Ugyanoda, a kétkedők által jellemzően első kérdésre térünk vissza, hogy miért van rossz a világon.

Isten nem csupán látható világot teremtett. A világ tökéletesen működik, van benne gravitáció, tereptárgyak, még bolygók is az űrben. Ez a rendszer tökéletes, úgy alakult ki, ahogyan ki kellett alakulnia, hogy működjék és legyen itt élet. Ezt nevezzük mi teremtésnek.

Azonban ismeretünk van (a Biblia alapján) egy láthatatlan világról is. Vannak kizárólag testi lények, az állatok, vannak testi és szellemi lények, ők az emberek (bizonyos értelmezésben a sátáni lázadás oka is, hogy a kedvenc teremtmény egy angyal-állat hibrid, tehát mi magunk: ezt sértő profanizmusként éli meg a nárcisztikus Lucifer). De vannak kizárólag szellemi teremtmények, melyekről így vagy úgy van ismerete az emberiségnek. Őket nevezzük angyalnak. Nekik nagyobb hatalom adatott meg bizonyos ügyekben, hiszen őket a fizikai világ nem korlátozza.

Az angyalok is kaptak szabad akaratot, köztük sokan fellázadtak. Az angyaloknak egy ponton volt egy döntésük (mivel időtlenségben élnek), akik pedig közülük a rosszat választották, most démon néven ismertek.

Ők a hatalmukat (például, hogy időtlenségük miatt számukra nincsen jelen és jövő között különbség) kihasználhatják mondjuk arra is, hogy magukhoz édesgessék a lelkeket.

Nagyjából ez a logika. Elnézést a kezdő hittanos előadásmódért, de így mindenki számára érthető.

Felagund 2013.04.02. 14:26:50

@Katekéta: Nos, számomra ez rohadtul nem érthető, bocsi.

Továbbra is az a kérdés: miért létezik valami, ami hasznos (is lehetne), de nem lehet használni, mert csak?

Katekéta 2013.04.02. 14:31:03

@Felagund: Sajnálom, ha nem érthető, nem tudom egyszerűbben magyarázni. A kés nem való gyerek kezébe, ettől még a felnőttek használhatják.

Felagund 2013.04.02. 15:02:59

@Katekéta: És mi a helyzet azzal a modernkori, és tudományosan eléggé meggyőzően alátámasztott nézettel, miszerint a bibliai értelemben vett mágia egyszerűen nem létezik?

Egyébként meg a gyereknek sem _bűne_ az, ha ki akarja próbálni a kést, vagy az ollót, ráadásul a mágiát gyakorlók még csak meg se nagyon "vágják" magukat, elvileg ennek is vannak szabályszerűségei, ami alapján használni lehet, és ha úgy használják, működik is (elvileg, ugyebár).
A példa már csak azért is sántít, mert az éles szerszámok ugyebár azért tilalmasak, mert a gyerek (a szülő szerint legalábbis) megsérthetik magukat velük.
Ebben a példázatban azonban nem igazán van ilyen mögöttes ok, nem azért nem használhatják, mert veszélyes volna rájuk, hanem mert nem és kész...

(Azt meg csak csendben teszem hozzá, hogy a mai tudomány egyenes letéteményese az ókori mágikus hagyományoknak, ami ugye megintcsak erősen megbonyolítja a képet ;))

-JzK- 2013.04.09. 02:49:58

"A katolikus Egyház kiátkozza azokat, akik nem hallgatnak rá; hol van itt a szeretet?"
A "kiátkozás" nem helyes szó; a katolikus Egyház nem kiátkozza, hanem kiközösíti azokat, akik tudatosan nem hallgatnak rá; vagyis kirekeszti őket tagjai köréből. Ezt azonban minden állam s minden erkölcsi testület megteszi, amely ad valamit az elveire s a becsületére, sőt megteszik bizonyos esetekben a protestáns felekezetek is. Természetes, hogy aki az Egyház alapelveivel szembehelyezkedik, aki pl. forradalmat szít ellene, az nem maradhat az Egyház tagja s arról ünnepélyesen ki is kell nyilatkoztatni, hogy nem az Egyház tagja, nehogy bárki is annak tartsa. Sőt ha valaki nagyon botrányosan viselkedik az Egyházzal szemben, azt az Egyház a "nagyobb" kiközösítéssel is sújthatja, vagyis megtilthatja a híveknek, hogy vele szükség esetén kívül érintkezzenek. Ez csak természetes! Igaz, az Egyház ebben a kiközösítésben az "átok alatt legyen" szót használja ("anathema sit"), de az "átok" itt nem rossz kívánságot vagy gyűlölködést jelent, hanem egyszerűen megbélyegzést s ez a kifejezés magától Szent Páltól ered és benne van a Szentírásban (1 Kor. 16, 22).

Az egyházi átok (görögül: anatéma) azonos a kiközösítéssel. A régiek ui. úgy gondolkodtak, hogy az Egyház közösségén kívül kerülni a legnagyobb csapás, és aki így jár, az mintegy Istentől el van átkozva.
A zsinatok is így dogmatizálják a tételeiket: "Aki azt merészelné mondani, hogy... az legyen átkozott (anathema sit) = legyen kiközösítve.
Ezen nem kell botránkozni, maga a szóhasználat ui. Szt. Pál apostolra vezethető vissza. Pl.:
1. "De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen!” (Gal 1,8).
2. „Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha!” (1Kor 16,22).

anathema sit: a hitre vonatkozó zsinati határozatok záradéka. Teljes formája: „Si quis dixerit..., ~” ('Ha valaki azt mondaná, hogy ..., átkozott legyen'). Az így elítélt tétel ellenkezője hittétel.

anatéma (a gör. anatithémi, 'felfüggeszt' szóból): 1. az ókori görögöknél istenségnek 'szentelt, félretett dolog', fogadalmi ajándék, amit hálából a tp. falára függesztettek. ~ volt fegyver, a zsákmány tizede, a győztes versenyzők díja; leányok eljegyzéskor az övüket, férjhezmentelkor a hajukat adták ~ként. Delphiben külön kincsesházakat építettek a sok szobor, ékszer, lámpást ~ befogadására. Az ókori rómaiaknál uez a votum. - 2. bibliai megfelelője a korbán, a templomnak szánt ajándék (vö. Mk 7,11). De ismerték az ~ 'átok' változatát is, amikor egy tárgyat, pl. várost, leromboltak, elpusztították, az anatematizált személyt kizárták a közösségből, megfosztották tisztségétől. - 3. a keresztény szóhasználatban: 'kárhoztatás, kiközösítés'. A legrégibb ~kat 306 k. az elvirai zsinat hagyta ránk. Híresek 431: Alexandriai Szt Cirill anatematizmusai →Nesztoriosz ellen. - 4. A 6. sz-tól az ~ és a →kiközösítés elkülönült egymástól: az ~ az Egyh-ból való kizárás, a kiközösítés csak a lit-tól és a sztségek vételétől való időleges eltiltás.

Anathéma
Mint annyiszor, itt is arról van szó, hogy nem értik meg egy fogalom jelentését, azaz, hogy mit is jelent az „anathema” szó. Ez a szó tanítóhivatali, illetve zsinati dokumentumokban, elsősorban a Tridenti Zsinat kánonjaiban használt fogalom. Ezt az antikatolikusok úgy értelmezik, és úgy állítják be másoknak, hogy azt jelenti: „eretnekként megátkozni” vagy „eretnekként elkárhozni, elkárhoztatni”. Azaz, amikor egy dogmatikus kánonban az szerepel, hogy „anathema sit”, ez szerintük azt jelenti, hogy a Katolikus Egyház azt mondja: ennek a tanításnak az elutasítója legyen eretnekként megátkozva és/vagy legyen elkárhozott.
Azonban a szónak nem ez a jelentése. A katolikus dokumentumokban (de a Szentírásban is) ez a terminus a kiközösítésnek, az exkommunikációnak egy különleges fajtáját jelenti. A Tridenti Zsinat idejében ehhez egy kiközösítő szertartás is kapcsolódott, amelynek során 12 püspök a pápával közösen ünnepélyesen kihirdette a kiközösítést, felolvasva többek között szó szerint az 1Kor 5,4-5-öt. Azonban ez nem azt jelenti, hogy valaki is meg akarna átkozni egy személyt, hanem éppen ellenkezőleg, a bűnbánatra akarja elvezetni. Ugyanúgy, ahogy ezt Szent Pál apostol a 2Kor 2,5-10-ben leírja. Az anathema egy teljesen biblikus kifejezés. A héber herem (chäräm) szó megfelelője, amellyel a zsidók a legszigorúbb elkülönülést és kiközösítést fejezték ki (vö. Ezd 10,8). Ugyanilyen értelemben használta a kumráni közösség is, és ugyanígy értette Szent Pál is (vö. Gal 1,8-9; 1Kor 16,22; Róm 9,3), azaz az Apostol sem átkot mondott ezeken a helyeken, hanem a kiközösítés szavát. Az egyházi kiközösítés bibliai példái: 1Kor 5,3-5, 2Tessz 3,6, 1Tim 1,19-20, 2Tim 2,14-19, 4,14-15, illetve az Úr Jézus kifejezett kérése: Mt 18,15-18.
Meg kell még itt jegyezni, hogy pl. a tridenti anathémák a mostani protestánsokra nem vonatkozik, hiszen ők nem tagjai a katolikus közösségnek, és emiatt kiközösíteni se lehet őket.
Egyébként az anathematizációt az 1983-as Egyházi Törvénykönyv megszüntette, és jelenleg csak önmagától beálló kiközösítés van érvényben.

I_Isti 2013.04.10. 08:39:01

@Katekéta: "A tudhatatlan tudása általában démoni hatalom. Természetesen nem kizárólag negatív dolog lehet (például a próféták a Szentlélek kegyelméből tudhatnak előre dolgokat), de jellemzően az ördög játékszere. "

Milyen érdekes, hogy ha van egy emberfeletti lény, aki kiadja magát Szűz Máriának, akkor azt a megállapítást, hogy - ti. az okkultizmus jellemzően az Ördög játékszere - nagyon nagyon hamar a római katolikus atyafiak szeretik sutba vágni.

Pedig mi van akkor, ha a Szűz Mária jelenések mögött nem Jézus Krisztus test szerinti anyukája van, hanem egy olyan tisztátalan, gonosz angyali lény, aki egyébként az a célja, hogy a római katolikusok soha ne jussanak el Jézus Krisztussal való személyes kapcsolathoz, hogy soha meg ne térjenek az okkultizmusból, és soha ne tapasztalják meg Isten valódi áldásait?

Katekéta 2013.04.10. 10:27:15

A Biblia szerint mindent vizsgáljatok meg, s tartsátok meg azt, ami jó. A jelenések és magánkinyilatkoztatások esetében is hosszas, bonyolult vizsgálat előzi meg, mielőtt az Egyház véleményt mond. A leggyakoribb, hogy egy csoda kapcsán nem születik hivatalos álláspont, mert túl kevés a hiteles információ. Előfordul, hogy az Egyház tekintélyével kijelenti, hogy a csoda hamisítvány (például vérző ikonok esetében többször fordult elő ilyen). Némely esetben azonban a csodát hitelesítik (ez alapfeltétele a szentté nyilvánításnak is). Ez gyakran több évtizedes munka, sok tanút és ma már videofelvételeket is megvizsgálnak hozzá.

A kérdés egyébként hangsúlyosan megjelenik az iszlámban. A Korán szerint Mohamed azt gondolta, megőrült, mikor Gábriel arkangyal meglátogatta, az öngyilkosságon is elgondolkodott. Végül a felesége bizonyította, hogy nem démoni lényről, hanem valódi angyalról van szó. Ez a történet keresztény szempontból is érdekes és figyelemre méltó.

I_Isti 2013.04.10. 13:35:04

@Katekéta: Most ezzel azt akarod mondani, hogy a Szűz Mária jelenések isteni forrásának bizonyítéka az Iszlám vallás alapítója által átélt természetfeletti jelenés? Annak a vallásalapítónak a természetfeletti megtapasztalása, akinek a tanításából kinőtt világvallás - főleg annak néhány szélsőségesnek nyilvánított ága - a mai napig a legellenségesebb a valaha volt összes vallás közül a kereszténységgel, és Jézus Krisztus tanításával szemben?

Pontosabban egyébként:
I. Thessz. 5.
19. A Lelket meg ne oltsátok.
20. A prófétálást meg ne vessétek,
21. Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
22. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!

Katekéta 2013.04.10. 19:54:39

Nem ezt írtam, hanem rámutattam, hogy vizsgálhatók az ilyen jelenések. Ezek hitelességét azonban még egy katolikusnak sem kötelező elfogadnia, nem dogmák. Nehéz megállapítani például egy magánkinyilatkoztatásról, hogy hiteles-e, ezért tartott Boldog Teréz anyának majdnem egy évtizedig, hogy megalapíthassa a saját szerzetét.

I_Isti 2013.04.11. 09:03:24

@Katekéta: A Biblia szerint a természetfelettinek két forrása van:
1) Isten
2) a Sátán.

Emiatt a két forrás miatt a Biblia kötelezővé teszi a természetfeletti megtapasztalások vizsgálatát.

János 1.lev.1-3.
"Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már."

Vagyis például egy jövőre vonatkozó kijelentés beteljesedése sem bizonyítja azt, hogy az Isteni forrásból származik, csak és kizárólag az, hogy ha a természetfeletti forrás megvallja Jézust a testben megjelent Krisztusnak.
Öngyilkosság? Ezt gondold át.
süti beállítások módosítása